skip to Main Content
Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Samverkan för rent vatten i öppna landskap
2019/2020 har varit ett bra år för vad föreningen vill åstadkomma. Föreningen har ett ökande antal medlemmar, bättre information via hemsida och folder och vi har tagit ett stort steg framåt vad gäller landskapsanalys och regleringen. Vi har nu ca 130 hushåll som medlemmar. Basverksamheten med Näcken och informationsspridning går ungefär jämnt upp med medlemsintäkterna. De stora projekten Landskapsanalys och Regleringsprojekt drivs helt av externa projektmedel. Under verksamhetsåret har vi fått ytterligare ca 600 tkr i externa bidrag. Uppenbarligen ligger det vi jobbar med i föreningen i linje med vad Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten vill satsa på.

Både klippningen med Näcken samt all samordning med de externfinansierade projekten är helt beroende av de 100-tals frivilliga timmar som läggs ner av medlemmarna. Ett STORT TACK till alla medlemmar som gör denna fantastiska insats för vattnet och bygden. Det är guld värt och helt enastående.
Föreningens målbild har definierats under året ”Ett härligt boende i ett landskap med en myllrande natur och ett levande lantbruk där vattnet är rent och ekosystemen friska – för denna och kommande generationer”.

Årsmötet 2019 genomfördes den 28 juli med 49 närvarande medlemmar, styrelsen har haft 8 sammanträden, vassgruppen (se bifogad separat rapport), informationsgruppen har tagit fram en utmärkt folder för information om vattnet och föreningen. En speciell grupp har utsetts att samordna regleringsprojektet bestående av Yngve, Hillevi, Louise, Henrik och Staffan.

Gruppen har träffats i stort sett varannan vecka under 2020 för samordning och under juli/augusti har gruppen träffat nästan alla fastighetsägare runt sjöarna för att samråda om regleringen. Vad gäller Landskapsanalysen så har det där också varit ett stor antal möten med markägare utefter Fallbäcken och runt Gårdsjön.
Landskapsanalysen handlar om att göra åtgärder i Landskapet som minskar miljöbelastningen på Vansjön och Nordsjön. Regleringen handlar om att minska det som kalas ”internbelastning” dvs den miljöbelastning som kommer från sjöarna själva och frigörs från bottensedimenten under vissa förhållanden. Det rör sig också framåt vad gäller saneringen av de gamla färgtunnorna som ligger i tillflödet från Morgongåva och där har kommunen nu bollen. Både Heby kommun och vattensamordnaren för Örsundaån hjälper till och stöttar på bästa tänkbara sätt.

Vassklippningen går också bra men det behövs fler personer som kan köra Näcken. (Se bifogad rapport från Vassgruppen längst ned).

Den senare delen av hösten 2019 blev mycket nederbördsrik och vattennivåerna ökade betydligt i november och december för att sedan avta. Hösten följdes av en varm vinter och istäcket låg endast kortvarigt på sjöarna. Vårfloden uteblev nästan helt detta år. Sommaren blev också blandad med regn och sol. Ett ganska bra år för jordbruket men också ett bra år för fritid med några riktigt varma och soliga dagar under juli månad. Någon algblomning har inte observerats under året vilket troligen beror på den ganska svala väderleken. För ekosystemet har det varit sämre speciellt i och med att vårfloden nästan helt uteblev. Men besöken av rara fåglar i våra ekosystem har varit påtagliga. Det är inte bara vi som människor som uppskattar den fina miljön utan det gör också fåglarna och många andra djur. Men pga. av pandemin ställdes fågelskådningen in detta år.

Pandemin har påverkat föreningen och de flesta möten har hållits utomhus eller via zoom. Planerade stora samråd har ställts in och har istället skett via hemsidan och i mindre grupper. Besöken på sjön för fiske mm har dock varit betydligt fler än normalt och många har kommit till Vansjön och Nordsjön utifrån för att fiska i våra fantastiska omgivningar.

Den stora lärdomen 2019/2020 är att det finns ett starkt behov av information och samtal i mindre grupper om vattnet, sjöarna och bygden. Viktigt att kunna fortsätta med det också kommande år.

Årsmötet 2020 blir söndagen den 25 oktober och inkludera bara de formella delarna i ett årsmöte med revisorernas berättelse och nyval mm. Detta på grund av Pandemin. Formen för mötet blir dels digitalt möte med skärm i bygdegården och dels att alla som vill också har möjlighet att delta på mötet i bygdegården. Mycket välkomna.
Se nedan separat rapport från vassgruppen.

Vansjö och Nordsjö den 1 oktober, 2020

Styrelsen

RAPPORT FRÅN VASSGRUPPEN 2020.
Andra säsongen med Näcken II började med klippning redan första veckan i juni, och som vanligt med för årstiden ovanligt lågt vattenstånd. Tiden 6/6 – 20/9 har de 19 besättningsmännen, (varav fyra är tjejer), spenderat c:a 125 timmar i Näcken, vilket är ungefär samma antal timmar som de närmast föregående åren. Vi har långt kvar till toppnoteringen på 400 timmar vilken vi i dagsläget inte heller har behov att slå. Vi har också lagt c:a 55 timmar på att serva och meka med Näcken. Nordsjön och Trångsundet har som vanligt klippts regelbundet och är i stort sett befriad från oönskade växter förutom i vissa grunda vikar.
Nödvändigheten av att klippa är fortfarande stort och årets ambition var att nå 180 timmar med fokus på att utöver de ”strandnära” ytorna hålla de tidigare av Sala Vassklipp, klippta delarna i Vansjöns södra och västra delar öppna. Förhoppningen inför säsong 2021 är vi utbildar fler duktiga besättningsmän/kvinnor alternativt få de som redan klipper att göra fler timmar, och att vi börjar med mer regelbunden klippning tidigt på säsongen. Detta ger mindre massor och minskad tillväxt samt också ett mindre behov av arbetsinsatser i framtiden. Vi ska även arbeta med att få en ”blå bård” på lämpliga ställen i sjöarna, mer info om detta när vi planerar inför säsong 2021. Kom gärna med synpunkter till vassgruppen.

Näcken II har fungerat bra utan några större reparationer. Nytt avgassystem med utsläpp bakom båten för hydraulmotorns avgaser är nu monterat och det har under de två säsonger som Näcken II tjänstgjort bara hörts positiva omdömen. Bokningssidan är oförändrad förutom att inga schemalagda veckor finns kvar utan vi kör där det finns behov och ”kaptener” som är villiga.

Det i fjol inköpta tält, som finns uppställt för Näckens vinterförvaring, slet sig tyvärr förra hösten från sina förankringar och blåste oturligt nog sönder, i år är det flyttat till mer skyddad plats och ett stort TACK till badföreningen och Hillevi Bohlin för att ni upplåter platsen. Tack även till alla som på ett eller annat sätt bidragit. Hälsar nya matroser välkomna, det är både enkelt, kul och avkopplande att bidra med några timmar varje sommar för att göra våra sjöar till det paradis det ska vara.
Hagtorpet 2020-09-18
Tom Runeklev

Back To Top