skip to Main Content

Projektgruppen föreslår att en s.k. vattenregleringssamfällighet bildas för att organisera samarbetet med regleringen, nedan kallad regleringssamfälligheten.

Organisationsformen har på uppdrag av oss mycket noga utretts av Jordbruksverket. Kraven på organisationsformen har varit att:

  1. Vi som fastighetsägare själva ska ha inflytande och kontroll över våra mark- och vattenresurser för lång tid framöver. 
  2. Uppfylla mark- och miljödomstolens krav på organisationsform för att medge ett tillstånd att reglera Vansjön och Nordsjön.
  3. Medge delägarskap utifrån olika fastighetskategorier, lantbruk, fritid, fastboende
  4. Vara flexibel i fördelningen av andelar.
  5. Medföra en enkel administration.

En regleringssamfällighet fungerar som en vägsamfällighet med en uppgift, stadgar, styrelse och delägare som har olika andelar i samfälligheten. Andelarna fördelas inom samfälligheten efter nyttan av det som ska göras inom samfälligheten. Vad gäller nyttan och fördelning av andelar för regleringen är det svårt att avgöra nyttan. Hur man värdesätter renare vatten, öppna vattenspeglar och ett rikt djur- och växtliv bevattning mm varierar från person till person.  

Som det ser ut nu är ca 45 fastigheter med på listan att ingå i regleringssamfälligheten och det inkluderar jordbruksfastigheter med mark intill sjöarna, fastboende och fritidsboende med direkt strandtomt och s.k. strandnära lägen. Parallellt med att vi bildar regleringssamfälligheten ska vi också utvärdera alternativet att ombilda den ideella föreningen Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening till en ekonomisk förening. Det skulle innebära att det blir lättare att förmedla ”gröna jobb” för skötsel av våtmarker och att använda projektmedel samt att dra av moms mm.

Vansjö 2020-05-14

Yngve, Hillevi, Louise, Henrik, Staffan

Back To Top