skip to Main Content
Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Välkommen till årsmötet som i vanlig ordning hålls i Vansjö Bygdegård söndagen den 25 oktober kl. 11.00 – 12.00

Du har också möjlighet att vara med digitalt på mötet via zoom genom att använda följande länk:

https://us02web.zoom.us/j/89556232191?pwd=eUIxdXdWbk9vSWdWYzQ2SlgyYnFMUT09

Mötes-ID: 895 5623 2191

Kod: 539507

Verksamhetsberättelse 2019/2020

Resultaträkning 2019/2020

Balansräkning 2019/2020

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare
§2 Förteckning över närvarande medlemmar
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Dagordningens fastställande
§5 Styrelsens årsberättelse
– verksamheten
– ekonomi
– förslag med anledning av föreningens över-/underskott
§6 Revisorernas berättelse
§7 Beslut i anledning av föreningens över-/underskott
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10 Beslut om budget
§11 Fråga om arvoden
§12 Beslut om medlemsavgift
§13 Val av styrelse
a) antal ordinarie ledamöter
b) antal ersättare
Val av
a) ordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) ersättare
§14 Val av
a) revisorer
b) ersättare för revisorer
§15 Val av valberedning
a) antal ledamöter
b) val av ledamöter
c) val av sammankallande
§16 Anmälda ärenden
§17 Övriga frågor
§18 Avslutning

Back To Top