skip to Main Content

Bli medlem i föreningen du också

Tycker du att arbetet med sjöarna är viktigt, ska du bli medlem i föreningen. Det blir du enkelt genom att sätta in 300 kr för enskild medlem eller 500 kr för familj/hushåll på föreningens bankgiro: 5877-2740.

Om du vill stödja föreningens arbete genom sponsring eller på annat sätt, kontakta vår kassör Hillevi Bohlin, tel: 0224-63028.

Här följer en liten snabbsammanfattning om föreningen och dess verksamhet speciellt för dig som är ny i trakten.

Du som redan är medlem och bekant med  föreningen kan kanske ha det här lilla välkomstbrevet till hands när du räffar nya grannar.

 

Välkommen till Vansjön och Nordsjön och föreningen Vansjön- Nordsjöns väl!

Visst är det en förmån att ha tillgång till de fina miljöerna kring Vansjön och Nordsjön. Här finns möjligheter och upplevelser för såväl fritidsboende som fastboende.

Bad, fiske, skridskoåkning, skidturer, fågelskådning och andra rekreationsmöjligheter bjuds samtidigt som området ger utrymme för näringar som djurhållning och jordbruk.

Men det finns problem. Den värdefulla våtmarksmiljön hotas av övergödning och igenväxning. Orsakerna är att sjöarna är grunda, att de sänktes nära två meter vid förra sekelskiftet samt näringsutsläpp från jord- och skogsbruk och hushållsavlopp.

Några somrar har igenväxningen varit så allvarlig att man knappast har sett någon öppen vattenyta och det har på sina håll varit svårt att ro, fiska eller simma på grund av alla näckrosor.

Några kalla vintrar på senare år har syrebristen varit så svår att den orsakat omfattande fiskdöd.

Detta är något om bakgrunden till att den ideella föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl ( VNV) bildades av några kringboende runt sjöarna år  1996. De insåg att något måste göras om inte sjöarna skulle vara igenvuxna om något decennium.

Föreningen har idag cirka 180 hushåll som medlemmar, både fastboende och fritidsboende. Vi arbetar för att bevara sjöarnas ekologiska status och att hindra igenväxning  så att sjöarna kan överleva på sikt och ge fortsatta möjligheter för såväl fastboende som fritidsfolk.

Till det behövs en damm som vi har långt gångna planer på att uppföra i sjöarnas utlopp Örsundaån, vid Svanviken strax norr om Molnebo. Avsikten är att med hjälp av den så långt som möjligt återskapa de naturliga variationerna med säsongsvisa låg- och högvattennivåer.

För att få bygga en damm och reglera sjön krävs en vattendom. En sådan grundas på ett omfattande tekniskt och juridiskt förarbete. Här samarbetar föreningen med experter inom Jordbruksverket, Upplandsstiftelsen och två konsultföretag som är specialiserade på just sjörestaurering, både tekniskt och miljömässigt.

Hela projektarbetet sker i samverkan med Vansjö- Gårdsjö  vattenavledningsföretag ( “sänkningsföretaget“), som är en sammanslutning av markägare runt sjöarna och i deras omgivningar.

För att motverka det mer akuta igenväxningshotet röjer föreningen vass och näckrosor med den egna slåtterbåten “Näcken“. Den körs uppåt 500 timmar varje säsong med frivilliga och icke avlönade medlemmar som besättning. Det intensiva och återkommande arbetet har gett som resultat att sjöytan har blivit betydligt mer öppen och fri från grönska de senaste åren (fråga dem som bott här länge!).

 

Trots att alla i styrelsen och de som kör “Näcken” arbetar gratis, kostar det naturligtvis en hel del pengar att driva den löpande verksamheten. Medlemmarnas engagemang och stöd är en förutsättning,  inte minst för att täcka driftskostnaderna i form av bränsle och underhåll för Näcken (vi har nu slitit ut tre motorer).

För de kostsamma förarbetena i form av vattenteknisk utredning, miljökonsekvensbeskrivning, utformning av dammkonstruktion m m har föreningen fått ekonomiskt stöd i form av naturvårdsmedel genom länsstyrelsen och Heby kommun, av Upplandsstiftelsen samt i ett tidigt skede från Kammarkollegiet.

Du är alltså mycket välkommen till Vansjön och Nordsjön och som medlem i Föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl.

Medlemsavgiften är 300 kr per år för enskild medlem, 500 kr för familj och givetvis gärna 1000 kr eller mer för sponsorskap. Och vill du bli en av “skepparna” på Näcken, kontakta då Kerstin Thelenius på 072-506 33 00.

Du är också mycket välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen (0224-nr om inget annat anges):

Ordf Staffan Lund, 63292, Vice ordf Yngve Melin, 63178, Kassör Hillevi Bohlin, 63028, Sekreterare Hans-Åke Klingse, 63275.

Övriga ord ledamöter: Bo Käck, 070-6065459, Lars-Olov Larsson, 63246, Molly Thörnqvist, 63085.

Ersättare: Ingemar Larsson, 63148, Erik Franzén, 63000,Tom Runeklev, 63129, Åke Molin, 63043, Torbjörn Söderqvist, 30920, Tore Andersson, 63226, Kjell Wallin, 63156, Henrik Turunen, 31698, Leif Thelénius, 0727-138013.

Ha det så sjönt vid Vansjön och Nordsjön!

Styrelsen för VNV

 

Det är kul att vara medlem i föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl.

Back To Top