skip to Main Content

Vattnet är en av de viktigaste resurserna vi har och vi är bortskämda med att alltid ha god tillgång på vatten. Det förändras nu genom klimatförändringarna. Vi kommer se längre perioder av torka, kraftig nederbörd, höjda temperaturer mm. Hur ska vi kunna hushålla med vårt vatten och få ett rent vatten på ett kostnadseffektivt sätt i framtiden? Sjöarna sänktes (med nära två meter) i början av 1900-talet och ytterligare med en dikning i utloppet i början på 1980- talet vilket har orsakat många problem som vi alla är medvetna om. För att återställa det fina vattensystemet med naturlig vattenrening och tillgång på vatten mm krävs en regleringsdamm i utloppet. Det är viktigt att regleringen görs på ett balanserat sätt med tanke på olika samhällsintressen runt sjöarna och nedströms. Grovt kan man säga att vattennivåerna efter regleringen kommer att likna de förhållanden som gällde före dikningen på 1980-talet. Regleringen innebär ansvar och kostnader men bedömningen är att riktigt stora värden står på spel för jordbruket, friluftslivet och samhället nu och i framtiden om inget görs.

Fastighetsägarna runt sjöarna äger den här processen. Det kommer under våren att pågå en process att ta fram det underlag som krävs och slutligen skicka in en ansökan till Mark- och miljödomstolen under hösten 2020. 

Fastighetsägarna har identifierat följande målbilder för sitt arbete med regleringen: 

  1. Helhet och samverkan i ett levande kulturlandskap med vatten, lantbruk och bruksmiljöer.
  2. God vattenförsörjning i framtiden med hänsyn till jordbrukets, friluftslivets och besöksnäringens behov.
  3. Levande vattensystem med naturlig vattenrening, minskad igenväxning, öppna vattenspeglar och förbättrad vattenkvalitet i sjöarna och nedströms i Örsundaån.
  4. Ökad säkerhet och beredskap i ett föränderligt klimat med mer av extremväder och ökande temperaturer.
  5. Inflytande över vattentillgångarna som en viktig samhällsresurs.
  6. Bidra till att bevara och stärka de höga biologiska värdena i sjöarna och dess omgivningar med flera rödlistade djur- och växtarter.

Mer information om regleringen hittar du under fliken ”dokumentation” och är du intresserad av processens tidsplan klickar du på fliken ”tidsplan”.

Back To Top