skip to Main Content

För att restauera sjöarna är det nödvändigt att åtminstone till viss del återskapa de naturliga variationer i vattennivåerna som fanns innan sjöarna sänktes (med nära två meter) i början av 1900-talet. Till detta krävs en regleringsdamm. Förslag till reglering genom att bygga en damm ses i diagramen (den svarta kurvan).

  • Vårfloden orsakar översvämningar vissa år. Om dammluckorna öppnas kan nivån begränsas till 54,7 m.ö.h.
  • En tanke är att minska vattenutflödet i sjön under maj, juni och juli. Då kommer vattenvolymen vara betydligt större under sommarmånaderna och risken för fiskdöd, algblomning och mycket näckrosor minskar.
  • En högre vattennivå i sjön under maj, juni och juli gör att sjöängarna till vissa delar är vattentäckta. Det gynnar kvävereduktion och fosforretention. Det ökar också den biologiska mångfalden.
  • Om utflödet ur sjön minskar under hösten genom mindre utflöde av vatten kan vattennivån hållas högre under vintern vilket bl.a. minskar risken för bottenfrysning.

Vattennivåer

Back To Top