skip to Main Content

Utgångspunkter:

Kostnad för investering i automatisk reglering:                  5 400 000 kr

Beräknade kostnader för muddring/grävning:                    3 000 000 kr                 

Beräknade årliga kostnader för drift och reinvestering:           70 000 kr

 

Bidrag för investering inkl. muddring/grävning

Sammanlagd kostnad för investering och muddring/grävning är beräknad till 8 400 000 kr. Investeringen samt muddring/grävning beräknas täckas med bidrag pga. den höga miljö- och samhällsnytta som projektet producerar.

Drift och re-investering

Den årliga kostnaden för tillsyn, drift- och re-investering har beräknats till mellan 30 000  – 70 000 kr av konsulterna beroende om tillsynen görs med ideella krafter eller med fulla lönekostnader. Projektgruppen planerar för en årlig kostnad för drift och reinvestering på 70 000 kr trots att driften till del kommer att göras med ideella krafter. Efter några år kan de verkliga kostnaderna utvärderas och beloppet justeras.

Finansieringsmodell

Projektgruppen föreslår en delad finansieringsmodell för drift- och re-investering. Både jordbruket och fritidsfastigheterna bidrar till problematiken som regleringen syftar till att lösa. Det är därför rimligt att kostnaderna fördelas mellan jordbruket, fritidsfastigheter med strandtomt och fastigheter utan strandtomt men som ändå påverkar övergödning och igenväxning i sjöarna.  

Förslag till finansieringsmodell:

  1. Finansieringen sker både av de fastigheter som är delägare i regleringssamfälligheten (strandnära) och de andra fastigheter som ligger i avrinningsområdet men som ändå påverkar vattenkvalitén och övergödningen. 
  2. Projektgruppen föreslår att alla fastigheter som ingår i regleringssamfälligheten bidrar med ett årligt belopp motsvarande 1000 kr oberoende av andelstal för att förenkla administrationen. Andelarna för olika fastigheter kommer dock att vara olika. Bidraget från samfälligheter som igår i regleringssamfälligheten behöver diskuteras. 
  3. Delägare i regleringssamfälligheten får då också rätt till bevattning i enlighet med tillståndet samt blir också automatiskt medlemmar i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening. 
  4. Medlemmarna i Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening bidrar i övrigt på frivillig grund (årsmötesbeslut krävs) till regleringen genom att skjuta till ca 20 000 -30 000 kr per år. Det är möjligt att Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening på sikt görs om till en ekonomisk förening men fördelar och nackdelar behöver utvärderas.

Andra möjliga finansieringskällor

Det är möjligt att även driftskostnaderna kan täckas med bidrag. Men vi är inte där ännu och projektgruppen anser att vi därför ska bygga kalkylerna på egen finansiering.  

Kommentar

Vad som är bra med den föreslagna finansieringsmodellen är att den pekar på ett ansvar och nytta oberoende av om du har din fastighet vid sjökanten eller något längre in men ändå påverkar övergödning och igenväxning i sjöarna. 

Vansjö 2020-05-14

Yngve, Hillevi, Louise, Henrik, Staffan

Back To Top