skip to Main Content

Vansjön och Nordsjön är två sammanhängande slättsjöar cirka 1 mil norr om Heby centralort i Uppland.  Sammanlagd yta är cirka 230 ha och djupet på de flesta ställen är bara någon meter. Sjöarna utgör källa för Örsundaån som mynnar i Mälaren. De omges av både öppna landskap och skog. På grund av sina stora naturvärden har miljön getts skyddsklass 1 i den nationella våtmarksinventeringen. Runt sjöarna finns ett stort antal fritidshus samt ett antal fastboende som bl a bedriver lantbruk. Sjöarna och deras omgivning inbjuder till ett rikt och omväxlande friluftsliv i sjö, mark och skog. Det finns gott om gädda och abborre och fågelivet är rikt,  inte minst vid de numera betade strandängarna.

Tyvärr hotas Vansjön och Nordsjön, som så många andra slättsjöar, av övergödning och igenväxning.  En grundorsak är att sjöarna sänktes nära 2 meter vid förra sekelskiftet för att skapa mer brukbar jord. Utsläpp av miljöskadliga ämnen från bl a jord- och skogsbruk och hushåll har skyndat på  igenväxningen.  Vid några tillfällen under senare år har sjöarna varit så fulla av växtlighet att det har varit  svårt att ta sig fram med båt. De har också några vintrar drabbats av syrebrist med åtföljande fiskdöd.

Genom omfattande insatser med föreningens vassklippningsbåt ”Näcken” har växtligheten under de senaste åren kunnat hållas någorlunda i schack.  Men för att restaurera sjöarna så att de kan överleva på längre sikt är det nödvändigt att återskapa de naturliga variationerna mellan hög och lågvatten. Den viktigaste miljönyttan med det är att vattennivån kan hållas högre vintertid, vilket är nödvändigt för att motverka syrebrist. Därför krävs en regleringsdamm, som är tänkt att placeras vid Svanvik, strax norr om Molnebo.

Back To Top