skip to Main Content

 

Vansjön och Nordsjön är två grunda slättsjöar som är förenade genom det smala Trångsundet. Största djup är 2,5 meter och stora delar av Vansjön är grundare än 1 meter. Sjöarna är belagna ca 1 mil norr om Heby centralort i Uppland med en sammanlagda yta om 230 ha. 

 

De utgör källa för Örsundaån som mynnar i Mälaren. Det största tillflödet är Fallbäcken som dränerar ett stort område öster om sjöarna, inklusive Vansjö By, Tega, Gårdsjö, Mårtsbo och Julmyra. De omges av både öppna landskap och skog. Runt sjöarna finns ett stort antal fritidshus samt ett antal fastboende som bl a bedriver lantbruk. Miljön är vacker med fina strövområden och sjöarna och dess omgivning inbjuder till ett rikt och omväxlande friluftsliv i sjö, mark och skog. Det finns gott om gädda och abborre och fågelivet är rikt, inte minst vid de numera betade strandängarna. 

 

På grund av sina stora naturvärden har miljön getts skyddsklass 1 i den nationella våtmarksinventeringen. Men tyvärr hotas Vansjön och Nordsjön av övergödning och igenväxning. Vid några tillfällen under senare år har sjöarna varit så fulla av växtlighet att det har varit  svårt att ta sig fram med båt. De har också några vintrar drabbats av syrebrist med åtföljande fiskdöd. En grundorsak är att sjöarna sänktes nära 2 meter vid 1900-talets början för att skapa mer brukbar jord. Utsläpp av miljöskadliga ämnen från bl a jord- och skogsbruk och hushåll har skyndat på  igenväxningen. 

 

Trots sänkningen är sjöarna idag den största ytvattenreservoaren i Heby Kommun.  

 

Back To Top