skip to Main Content

Det är inte bara själva sjöytan som har hotats av igenväxning, utan också stränderna. Busk och sly har krupit allt längre ut i sjön.  Sedan några år har därför röjning av strandskog skett och nötboskap och får satts ut att beta på stränderna (och en bit ut i vattnet) i By och Vansjö.  De tidigare strandängarna har återskapats, något som efter bara någon säsong har resulterat bl a  i ett ökat antal fågelarter.  Genom betet åstadkoms också en s k blå bård i vattnet närmast stranden, något som kan liknas vid en ”njure” eller ”reningsverk” för sjöarna och har stor betydelse för den ekologiska balansen.

Back To Top