skip to Main Content

Ansvar

Ansvaret för regleringen ligger hos regleringssamfälligheten och utsedd styrelse och därmed också ansvaret för tillsyn, skötsel och re-investering. Genomförandet görs som en delvis ideell insats.

Information

Information om regleringen är en viktig del av projektet. Informationsansvaret ligger på regleringssamfälligheten styrelse och huvudsakligen används webbinformation. 

Ansvarig person

En person utses att vara ansvarig för daglig tillsyn och skötsel. Det innebär att kontrollera dataloggar samt dammens funktion. Det sker i första hand med stöd av automatisk kameraövervakning och nätanslutning. Minst varannan vecka ska dammens funktion besiktas på plats. Förutom den ansvarige personen ska ett mindre antal personer ha tillgång till dataloggar och kameraövervakning. Den ansvarige personen ska larma till skötselgruppen om speciella åtgärder behöver vidtas t.ex. rensning eller reparation av komponenter. Den ansvariga personen ska också hålla dagbok över avvikelser i driften. Den ansvarige personen har ett fast årligt arvode för sin insats. 

Skötselgrupp

Vid eventuell skada eller behov av åtgärd som rensning eller reparation kontaktas skötselgruppen. Den består av 3-4 personer som har tillgång till maskinell utrustning och de kunskaper som krävs. En person i skötselgruppen/alt ansvarig person ska ha de datakunskaper som krävs för att hantera program och hårdvara.

Kostnader för reinvestering 

Erfarenheterna från Tysslingen är att behovet av reinvestering i t ex byte av komponenter är lågt. Hursomhelst kommer det med tiden ett sådant behov och medel för det ska reserveras. Det har bedömts att 15 000 kr per år ska reserveras på regleringssamfällighetens konto för reinvestering. 

Kostnader för skötsel och rensning av kanal

Erfarenheterna från Tysslingen är att skötselbehovet är lågt. Hursomhelst ska medel för skötsel t.ex. vid driftsstörningar och rensning av tilloppskanal mm reserveras på regleringssamfällighetens konto. Det har bedömts att 15 000 kr per år ska reserveras för skötsel i utloppet. 

Kostnader för uppvärmning av reglerluckorna vintertid

Erfarenheten från Tysslingen är att ca 15 000 kr per år behöver reserveras som driftskostnad för uppvärmning (el) vid temperaturer under 0.

Total kostnad för drift och reinvestering

Den totala årliga kostnaden för drift och re-investering har beräknats till 70 000 kr/år av konsulterna vid fullkostnad. Vi har valt att trots att tjänsterna till stor del görs genom ideella att planera för en årlig kostnad på 70 000 kr. Detta belopp kan sedan sänkas när siffror på verkligt utfall är tillgängligt. 

Vansjö 2020-05-14

Yngve, Hillevi, Louise, Henrik, Staffan

Back To Top