skip to Main Content

Framtida vattennivåer

Den största effekten av att bygga en damm kommer vara att vi får behålla mer vatten i våra sjöar. I diagrammen nedan förklarar vi hur nivåerna kommer bli jämfört med hur det har varit.

I bilden nedan är de planerade nivåerna inlagda med blått samt tidigare uppmätta nivåer (2013-2019) inlagda med rött. De blå boxarna visar hur variationen kommer att se ut över året. Det röda strecken visar medelvärdet av de tidigare uppmätta nivåerna och de röda pilarna visar uppmätt max- och min-nivåer under perioden.

Maxnivån i sjön som är på 54,7 meter kommer enbart användas enstaka år för att göra ett så kallat islyft. Med mycket vatten i sjön under vintern hjälper isen effektivt till att minska strandvegetationen.

Minnivån på 53,6 meter kommer användas 1 gång var tionde eller tjugonde år för att underhåll av utloppskanalen och anläggningen.

Bilden visar den planerade regleringen av vattennivåer i Vansjö och Nordsjö

Framtida vattenvolymer

Med en aktiv reglering kommer vi ha behålla runt 30-40% mer vatten i sjöarna under vinter och vår, men även under sommaren beräknas vattenvolymen i sjön vara klart högre än vad den är i dagsläget. I diagrammet nedan kan man jämföra den förväntade (blått) vattenvolymen i miljoner kubikmeter med den nuvarande (orange)

Back To Top