skip to Main Content

Välkommen till en mycket trevlig fågelskådarmiljö!

 

Här finner du våra vanligaste sjö- och skogsfåglar. Havsörnen observeras regelbundet och även Kungsörn kan man få syn på. Svarttärnan har visat sig de senaste åren och på kvällarna hör man storlommens karaktäristiska läte.

Föreningen arrangerar sedan länge varje vår under kunnig ledning en fågelskådning runt sjöarna. Arrangemanget har blivit alltmer populärt och en raritet – den arktiska Vittruten – sågs vid den välbesökta fågelskådningen häromåret.

Kom med i 200-klubben
Hittills har 200 arter rapporterats in till Artportalen. Vilka de är hittar du listan här nedan. Du kan också ladda ner ditt egna exemplar av krysslistan. Skriv ut och börja skåda. Lycka till.

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Flodsångare
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråkråka
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare

Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Hökuggla
Jorduggla
Järnsparv
Järpe
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kärrsångare
Ladusvala
Lappsparv
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Morkulla
Myrspov
Nattskärra
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ob. buskskvätta
Ob. korsnäbb
Ob. stäpp-/ängshök
Ob. ärla
Ormvråk
Orre

Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pärluggla
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Råka
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Rödstrupig piplärka
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärpiplärka
Slaguggla
Småfläckig sumphöna
Småskrake
Småspov
Snatterand
Snösiska
Snösparv
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv

Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större korsnäbb
Större strandpipare
Svarthakedopping
Svarthätta
Svartmes
Svartsnäppa
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Tallbit
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tjäder
Tofsmes
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vassångare
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vitkindad gås
Vittrut
Årta
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

Back To Top