skip to Main Content

TerraLimno Gruppen AB har fått i uppdrag av Vansjöns Nordsjöns Vattenvårdsförening (VNV) att ta fram ett underlag angående vilken typ av dammkonstruktion som bör anläggas i Vansjöns utlopp.

Här nedan följer TerraLimnos bakgrund och syfte med rapporten. Hela rapporten går att läsa genom att klicka här

Syftet är att långsiktigt säkra vattenhushållningen i området och samtidigt stärka de ekologiska värdena. Uppdraget finansieras med LONA medel som sökts tillsammans med Heby Kommun inom ramen för Länsstyrelsens utlysning av LONA medel. Mer vatten i jordbrukslandskapet är den gemensamma utgångspunkten. Projektet bygger på ett samarbete mellan olika kategorier av fastighetsägare/intressenter/myndigheter. Förslagen ska vara fördelaktiga och balanserade med tanke på olika samhällsintressen runt sjöarna och nedströms.

Vansjön och Nordsjön är belägna i Heby kommun cirka 6 kilometer nordost om Heby samhälle. Sjöarna är grunda och näringsrika slättlandssjöar med huvudsakligen flacka stränder. Anslutande våtmarker och strandängar utgör artrika naturmiljöer med mycket höga naturvärden. Flera rödlistade arter förekommer i området, bl.a. ett svagt bestånd av svensk flodkräfta. Hydrologiskt har området påverkats av äldre regleringar från järnbruksverksamheten och senare sjösänkning och dikning i utloppet. Sjösänkningar och dikningar har på ett betydande sätt minskat den ursprungliga vattenvolymen i sjöarna och de svängningar mellan hög- och lågvatten som fanns fram till 1970-talet. Tillsammans med en ökad belastning av näringsämnen från tillrinningsområdet har förändringarna i hydrologin stört balansen i ekosystemet och gett upphov till algblomningar, igenväxning och syrebrist. Låga syrgasnivåer har uppmätts i sjöarna och fiskdöd förekommer både vintertid och sommartid. Sjöarnas vattennivå styrs idag till övervägande del av det vassbälte som återfinns i Vansjöns utlopp.

Genom åren har ett flertal studier initierats av Vansjön Nordsjöns Vattenvårdsförening (VNV) för att kartlägga vilka olika handlingsalternativ som kan bryta den negativa trenden. TerraLimnos samlade bedömning av genomförda studier och erfarenheter är att åtgärder som främjar en återgång till en mer naturlig hydrologisk regim i befintligt sjösystem (d.v.s. inverkan på vattenvolym, uppehållstid, nivåvariationer och flöden) är den åtgärd som framstår som mest attraktiv med hänsyn till att långsiktigt bryta den negativa trenden. Det är samtidigt en åtgärd som är komplicerad att genomföra eftersom den initialt har höga anläggningskostnader, berör många fastighetsägare och tillståndsprocesser.

En viktig fråga som driver projektet är frågan om vattenhushållning för jordbruk, friluftsliv och natur i ett förändrat klimat. Områdets ekonomiska- och ekologiska värden är i hög grad beroende av tillgången på rent vatten och höga naturvärden. Det finns därför ett behov av att kunna hålla kvar vatten i landskapet och minska riskerna med både extrem torka och kraftig nederbörd. Klimatet beräknas förändras mot ökad nederbörd under höst och vinter och mindre nederbörd under vår och sommar. Frekvensen av extrem nederbörd med risk för översvämning och perioder med lite nederbörd och torka förväntas
också öka. Terralimnos bedömning är att en dammkonstruktion med faunapassage är det handlingsalternativ som bäst svarar mot dessa behov.

En annan viktig fråga för projektet är att stärka de ekologiska värdena utifrån de höga naturvärden som finns i området. Det gäller en förbättring av vattenkvalitet med ökad retention av närsalter, strandvåtmarkernas biologiska funktion, förbättrad syrgassituation och möjligheterna att uppnå bestämda miljökvalitetsnormer. Vidare eftersträvas generellt förbättrade livsbetingelser för befintlig flora/fauna, bl.a. vattenfauna och rödlistade arter som den svenska flodkräftan. Upprätthållande av nedströms flöden under extrem torka är också en viktig faktor. Vår bedömning är att projektet genom att återskapa en mera naturlig vattenregim, med återkommande och stora skillnader mellan låg- och högvatten, ger goda förutsättningar att stärka områdets ekologiska värden.

Denna förstudie ska bidra med beslutsunderlag till fastighetsägarna i valet av lämplig dammkonstruktion. Förstudie 1 presenterar och utvärderar två typer av konstruktion:

  1. en fast grunddamm utanmöjlighet till aktiv reglering och
  2. en damm med automatreglering via maskinella luckor som styrs automatiskt efter sjöns vattennivå.

Två olika placeringar utvärderas parallellt, dels vid Svanviken och dels vid Molnebo. I båda förslagen föreslås även anläggande av en fiskväg i form av en slitsränna i direkt anslutning till dammen ifråga. Som jämförelse har dessutom ett nollalternativ studerats för vilket gäller att ingen damm anläggs och att vassbältet bibehålls orört.
Förslagen om dammkonstruktion utvärderas mot olika kriterier som redovisas i texten och i tabell 3.

Förutom huvudfrågorna ovan ska även beaktas behovet av skötsel/underhåll och konstruktionens flexibilitet i olika klimatsituationer. Flexibiliteten att anpassa regleringen till kommande klimatsituationer och krav framhålls av fastighetsägarna som ett viktigt kriterium. Den tänkta anläggningen bör också kräva ett minimum av skötsel och vara så lite sårbar som möjligt för störningar som driftande skräp, strömavbrott m.m. Vidare bör anläggningen vara utformad så att den enkelt kan modifieras om uppföljande undersökningar visar att detta behövs.

Förstudie 1 bygger på modellering av hydrologiska flöden och vattennivåer utifrån data från SMHI och lokalt uppmätta vattennivåer (https://vansjonordsjo.se/sjoarna/vattennivmatningar/). Denna studie indikerar effekter vad gäller vattenhushållning och ekologiska värden, men gör ingen kvantifiering av mängderna t.ex. kilo reducerad fosfor och kväve genom retention. Detsamma gäller förslagens inverkan på vattenvolymerna under olika delar av året. Den ekonomiska redovisningen begränsas till redovisning av anläggningskostnader och driftskostnader.

Back To Top