skip to Main Content
Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Välkommen till årsmötet som i vanlig ordning hålls i Vansjö Bygdegård söndagen den 15 augusti kl. 13.00 – 15.00

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare
§2 Förteckning över närvarande medlemmar
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Dagordningens fastställande
§5 Styrelsens årsberättelse
– verksamheten
– ekonomi
– förslag med anledning av föreningens över-/underskott
§6 Revisorernas berättelse
§7 Beslut i anledning av föreningens över-/underskott
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10 Beslut om budget
§11 Fråga om arvoden
§12 Beslut om medlemsavgift
§13 Val av styrelse
a) antal ordinarie ledamöter
b) antal ersättare
Val av
a) ordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) ersättare
§14 Val av
a) revisorer
b) ersättare för revisorer
§15 Val av valberedning
a) antal ledamöter
b) val av ledamöter
c) val av sammankallande
§16 Anmälda ärenden
§17 Övriga frågor
§18 Avslutning

Back To Top