skip to Main Content

Projektgruppen anser att regleringsdammen ska placeras vid Svanviken som huvudalternativ.

Det motiveras av att en placering där ger minst intrång i den kulturhistoriska känsliga miljön vid Molnebo bruk samt att placeringen också är strategisk av andra orsaker. Till dessa räknas:

  1. God tillgänglighet med väg och el samt
  2. Flexibilitet vad gäller utrymme för dammbyggnad och faunapassage.
  3. Markägarens intresse för en placering där genom att erbjuda ett servitut för den mark som regleringsdammen disponerar.

De utredningar som gjorts av investeringskostnaderna visar att huvudalternativet vid Svanviken och andrahands alternativet nedströms vid Molnebo är ungefär i samma storleksordning. Så av kostnadsskäl är det ena alternativet inte att föredra framför det andra.

Med hänvisning till ovanstående förordar projektgruppen en placering av regleringsdammen vid Svanviken enligt karta här intill.

Röd markering visar huvudalternativet vid Svanviken och blå markering alternativet vid Molnebo.
Back To Top