skip to Main Content

Sjöarna är kända för sina vackra omgivningar med en blandning av skogsmarker, vattenspeglar, våtmarker och öppet jordbrukslandskap.

Miljön är av stort ekologiskt intresse enligt den nationella våtmarks-inventeringen och Vansjön har högsta skyddsklass (klass 1). Heby kommun pekar i sin översiktsplan på sjöarnas betydelse för friluftslivet och behovet att restaurera sjöarna.

På grund av tidigare sjösänkning och övergödning har sjöarna liksom många andra svenska sjöar i jordbrukslandskapet börjat växa igen. För våra sjöar liksom andra slättsjöar är det en smal balansgång mellan att vara levande och myllrande våtmarker och att växa igen och försvinna. Tecknen på kraftig igenväxning kom allt tydligare under 1990-talet med syrebrist och en allt mer täckande ytvegetation i sjöarna. Genom föreningens och boendes arbete ser det nu 10 år senare ut som att trenden har vänt och att de värdefulla våtmarkerna kan bevaras. Konkreta tecken på att något har hänt är att sjöarna återigen har ett starkt bestånd av gädda och ett mycket rikt fågelliv.

Back To Top