skip to Main Content

Det är ett välkänt problem att Vansjön och Nordsjön är övergödda och åtgärder har genomförts i över 20 års tid för att försöka åtgärda detta.

 

Problemen med övergödningen har dock fortsatt att öka de senaste 15 åren. 

 

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten i Vansjön Nordsjön är dålig med krav på god status till år 2033. Även den kemiska statusen i sjöarna är dålig, med förhöjda nivåer av  bromerade difenyletrar och kvicksilver. Vansjön och Nordsjön och stora delar av avrinningsområdet är utpekat som nitratkänsligt område, vilket innebär att de är känsligare för kväveläckage än andra områden. Det innebär i sin tur att särskilda regler gäller för användningen och spridningen av gödsel inom området. 

Den dåliga ekologiska statusen beror mycket på näringsämnen med avseende på totalfosfor, men även på förhöjda halter av det särskilda förorenande ämnet ammoniak. Ammoniak bedöms komma från omgivande jordbruksgödsling. Den ekologiska statusen bedöms också till dålig på grund av fysisk påverkan i vattenförekomsten såsom vandringshinder och fysiska ingrepp. Den kemiska statusen uppnår ej god på grund av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).

 

Under framförallt år 2022 men även 2023 drabbades sjöarna av kraftig algblomning, vilket närliggande fastighetsägare beskrev som en ’tjock presenning’ och att de aldrig tidigare hade skådat en sådan algblomning. 

 

Vansjöns tillrinningsområde och delavrinningsområde enligt SMHI

HÄR kan du läsa mer om de åtgärder som görs för att förbättra vattenkvaliteten.

 

Back To Top