skip to Main Content
Beviljat Stöd För Restaurering Av Sjöarna

Beviljat stöd för restaurering av sjöarna

Bakgrund
Tidigare i år har föreningen skickat in ansökan om stöd via LONA (LOkala NAturvårdssatsningen,) som är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med sjöar och vattendrag. Anpassningen till ett förändrat klimat med återkommande översvämning och torka är en viktig del i detta.

Vi har nu fått ett positivt meddelande att vi har mottagit stöd och kan gå vidare i vårt arbete med restaurering av sjöarna. Vi har fått pengar för första fasen i arbetet som i huvudsak har karaktären av en förstudie, för att få underlag till effektiva åtgärder för sjöarna och landskapet samt att röja igenväxta delar av sjöarna.

Det övergripande syftet med arbetet är att på landskapsnivå:

  • Öka vattnets uppehållstid i landskapet
  • Förbättra vattenhushållning för jordbruket
  • Öka tillgången på grundvatten
  • Utjämna nedströms flöden i Örsundaån

Projekt
Ett projektet ”Våtmarks-satsning i jordbrukslandskapet runt Vansjön & Nordsjön” har startats med Louise Gårdenborg som projektledare och en tillsatt projektgrupp. VNV’s styrelse utgör styrgrupp för projektet och är ekonomiskt ansvarig.

Projektet är i huvudsak en förstudie för att få underlag till effektiva åtgärder för sjöarna och landskapet samt som framgår av projektets del tre – en röjning av växtlighet i sjöarna.

1. Regleringen
Här ska vi i ett första steg utvärdera olika regleringsalternativ och därefter komplettera befintligt hydrologiskt och tekniskt underlag, ritningar, markgeologi, samt tekniskt underlag och miljökonsekvensbeskrivning av regleringen som krävs för ansökan om ny vattenverksamhet.

2. Landskapsanalys
En landskapsanalys ska göras för att hitta åtgärder runt sjön i avrinningsområdet med mål att minska näringstillförsel samt behålla vatten i landskapet. Vi ska ta fram en rapport som ger besked om lämplig typ av åtgärder, optimal placering, miljönytta, alternativ finansiering samt kostnadseffektivitet.

3. Röjning
Röja igenväxta delar av Vansjön och Nordsjön, speciellt i södra delen av Vansjön. I första hand kommer vi att hyra in röjningsmaskin för röjning av besvärliga delar samt komplettering av egen befintlig utrustning för klippning av näckrosor och vass. Resultat kommer bli ca 50 hektar röjd yta från tät växtlighet.

4. Projektledning
I ett sådant här stort projekt kommer mycket handla kompetent projektledning och administration avseende samordning, kvalitetskontroll och rapportering av alla ingående moment för Regleringen och Landskapsanalysen. Projektledare är Louise Gårdenborg.

Tidsplan
Under november och december kommer projektupplägget utformas och konsulter upphandlas. Genomförandet kommer att ske under 2019.

Dina synpunkter är viktiga!
Har du några funderingar, tips eller idéer tveka inte att höra av dig till Louise Gårdenborg eller någon annan i styrelsen. Ju tidigare desto bättre så är det större möjlighet att kunna påverka.

Back To Top