skip to Main Content
Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Vansjön och Nordsjön – nu är vi på väg!
Attraktivt boende, aktivt friluftsliv och ett levande lantbruk är viktiga saker för hälsa och välmående. Vattnet knyter ihop hela säcken. Utan bra vatten inget liv. Som ensam fastighetsägare kan du inte göra mycket åt vattnet men tillsammans kan vi göra stor skillnad för hela landskapet. Ett öppet landskap, de fina miljöerna och engagerade människor är lisa både för själen och fastighetsvärdet. Oberoende om du rensar rabatten, målar huset, ligger i hängmattan, fiskar eller sitter på traktorn så passa på och njut av landskapet och livet på landet runt Vansjön och Nordsjön. Det är vackert och nästan gratis….

Klippningen av näckrosor är fortsatt viktigt.
Att hålla vattenytorna öppna och ge möjlighet för vindpåverkan och solljus att tränga ner till bottenvattnet är fortsatt lika viktigt. Det inte bara ser trevligt med öppna vattenytor utan ger också effekter längre ner i vattnet. Att köra vassbåten är roligt och avkopplande och inte speciellt svårt. Det är lätt att komma in i även för den ovane. Vad som blir nytt för nästa säsong är att vi ska börja tillämpa s.k. ”ekologisk klippning” dvs lämna vissa områden oklippta. Det gör vi med tanke på djurlivet och möjligheten för vissa fiskarter att söka skydd i växtligheten mot rovfiskar. Det kommer antagligen bidra till att förbättra fisket ännu mer. Till nästa säsong kommer en karta tas fram som visar vilka områden det gäller.

Nyanlagt våtmark kommer göra nytta.
Yngve Melin och Inger Lennvall har under året byggt en våtmark/fosforfälla på sin mark invid Fallbäcken. Det är följden av förra årets satsning på landskapsanalys. Eventuellt kommer det till fler miljöinvesteringar i Fallbäcken. 

Fiskekort är nu inkluderat i medlemsavgiften.
Vattenvårdsföreningen och Fiskevårdsföreningen har kommit överens om att fiskekort ingår i årsavgiften för vattenvårdsföreningen. Det innebär att alla som betalat medlemsavgiften har rätt att fiska inom de ramar som gäller för fiskekortet. Mer info på www.vansjonordsjo.se/fisket 

Om du vill köpa ett årskort för fiske kan du alltså antingen välja att betala medlemsavgiften till vattenvårdsföreningen eller köpa separat fiskekort. Även boende utanför området kan bli medlemmar i vattenvårdsföreningen och därmed stötta verksamheten och ha tillgång till fisket. Fisket i Vansjön och Nordsjön är bra men vi vill också kunna fiska kräftor på sikt. Det vore fantastiskt roligt att kunna lägga i kräftburarna igen!

Större vattenvolymer gör nytta.
Sommaren 2021 har vi av naturliga orsaker (mycket regn i juni) haft ett högt vattenstånd nästan motsvarande det planerade vid regleringen. Samtidigt har det i juli varit extremt varmt och enligt uppgift har vi haft de högsta vattentemperaturerna någonsin (obekräftat). Om vi jämför med 2018 då vattennivåerna var ca 30 cm lägre och det också var extremt varmt så låg det då massor av död fisk runt stränderna. Fisk som dött av syrebrist i vattnet. Det har inte hänt i år trots extrema vattentemperaturer. Förklaringen är troligen en bättre syresituation till följd av ett högre vattenstånd. Det stärker antagandet att större vattenvolymer i sjöarna kommer att vara positivt för hela ekosystemet, fisket och växterna i vattnet. Årets förhållanden säger något viktigt om att regleringen är rätt väg att gå (se vattennivåer för 2018 respektive 2021 nedan).

Vattenprover har tagits av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) m.fl.

Proverna har genom åren visat på en ganska kraftig övergödning dvs det kommer ut för mycket fosfor i sjöarna. Det är inte farligt för bad och annat men det ger ökad algblomning och bidrar till igenväxningen och påverkar ekosystemet. Men om det blir blågröna alger kan det vara giftigt speciellt för hundar som dricker vattnet. Värdena har genom åren legat ganska stabilt på måttligt höga fosfornivåer i vattnet men 2010 hände något. Då ökade fosforhalterna markant och har sedan dess varit kraftigt förhöjda i sjöarna. Det är inte helt klart vad det beror på. Vi ägnar det här året till att samla data och mer information. Fosforvärdena måste absolut ner för att ekosystemet ska fungera. Det är viktigt för de 300 hushåll som finns runt sjöarna, för nedströms intressen och målet om god ekologisk status i hela Örsundaån. Det är mycket höga värden i dagsläget som är svåra att förklara med normal markanvändning eller bristande avloppsrening på fastigheterna. Föreningen kommer överlämna till kommun och länsstyrelse att utreda orsakerna vidare och agera.

Ansökan om ny vattendom
50 fastigheter (lantbruk, fritidsboende, övriga fastigheter och samfälligheter) har gått samman och ansöker om en ny vattendom för Vansjön och Nordsjön. I December blev MKB och den Tekniska beskrivningen färdig. I mars lämnades hela ansökan med underlag in till Mark- och miljödomstolen. Handläggningen på domstolen pågår nu och kommer pågå också under hösten. Vi har bra stöd av Agnes advokatbyrå och Terralimno AB både i juridiska och tekniska frågor som kommer från domstolen. Vi har fått bidrag för processen främst från Länsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten. Men det har också gjorts ett fantastiskt ideellt jobb av alla medverkande fastighetsägare. Vår ansökan är unik. Det finns ingen aktuell ansökan i domstolen med så många fastighetsägare där målbilden är rent vatten, levande ekosystem, uthållig livsmedelsproduktion och ett attraktivt friluftsliv. 

Det blir mer av extremväder som en följd av klimatförändringar.
Genom regleringen gör vi vad vi kan för att hantera riskerna som kommer med klimatförändringarna. Vi ska kunna bedriva livsmedelsproduktion och ha ett attraktivt friluftsliv runt Vansjön och Nordsjön även i ett förändrat klimat fram mot nästa sekelskifte – sjöarna och vatten ska finnas kvar i landskapet. Det är förvånande men vi kan inte se något initiativ från kommun eller länsstyrelse för att hantera riskerna med framtida extremväder. Föreningen kommer verka för att öka den beredskapen. Det är i grunden en samhällsplaneringsfråga där myndigheterna har ett stort ansvar. Var finns strategierna för utökad livsmedelsproduktion och renare vatten i ett förändrat klimat? Det som hände i Belgien/Tyskland kunde lika gärna hända i Heby men var finns beredskapen och tänket?

Kunskap är guld värt.
Det är inte så lätt att förstå och veta vad som sker både över och under vattenytan. Vårt samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är därför viktigt. Under året har ett kandidatarbete gjorts i Vansjön och Nordsjön. Det är Caroline Agrillo som kartlagt den s.k. internbelastningen d.v.s. hur mycket fosfor som kommer från bottensedimenten och bidrar till övergödningen. Hennes arbete och provtagning av syrgasnivåer och bottensediment visar att internbelastningen är hög d.v.s. det är mycket fosfor som kommer från bottensedimenten. Det här händer när syrgasnivåerna blir låga i vattnet. Det här är ny intressant information som ger oss bra vägledning i det fortsatta arbetet att minska övergödningen. Syrgasnivåerna i bottenvattnet var under vintern extremt låga. Det är inte bara det att fisk och kräftor dör vid de nivåerna utan det bildas också svavelväte i bottensedimenten som är ett direkt gift.Det behöver vi ändra på och återigen är ökade vattenvolymer vintertid liksom under juli ett viktigt steg i rätt riktning. Läs mer om internbelastningen och syrgasnivåer kommer att läggas upp på hemsidan när examensarbetet är publicerat.

Rara besök i våtmarkerna.
Det är inte bara vi människor som trivs runt Vansjön och Nordsjön. Det gör också många djur. Varje vår håller föreningen i en fågelskådning där vi under några få timmar brukar notera runt 40 arter. Under året har havsörnen häckat och vi har också haft besök av den ängshöken. Vårskådningen är mycket uppskattat och vi hoppas få till fler skådningar framöver.

Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening (VNV)
har under året haft 10 styrelsemöten. Årsmötet hölls delvis digitalt den 2 augusti, 2020. Protokoll från styrelsemöten och årsmöte finns på hemsidan. Föreningens ekonomi är under kontroll men vi behöver verka för att alla hushåll är med. Så är det inte riktigt idag. Förra året hade vi ingen fågelskådning pga. pandemin men i april var det dags igen.

Välkommen som medlem.
Tycker du ett attraktivt boende, rent vattnet och ett levande landskap viktiga frågor är du välkommen som medlem eller aktiv antingen du bor runt sjöarna eller längre bort. Bli medlem gör du enklast genom att swisha 500kr till 123 523 16 91 eller scanna koden nedan:

Back To Top