skip to Main Content
Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkommen till årsmötet som i vanlig ordning hålls i Vansjö Bygdegård söndagen den 7 augusti kl. 14.00 – 16.00

Var med och dra upp riktlinjerna för vad föreningen ska göra framöver. Hur vill du att vi skapar mer nytta för
Vansjö Nordsjö i samverkan med Heby kommun?
Kom och ta del i arbetet med regleringsprojektet, vassröjningen, planerna för ett fågeltorn och mycket mer.

Vi informerar också om läget med tillståndsansökan och hur regleringstekniken ser ut.

Här finns länkar till den ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Trendanalys – övergödning

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare
§2 Förteckning över närvarande medlemmar
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Dagordningens fastställande
§5 Styrelsens årsberättelse
– verksamheten
– ekonomi
– förslag med anledning av föreningens över-/underskott
§6 Revisorernas berättelse
§7 Beslut i anledning av föreningens över-/underskott
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10 Beslut om budget
§11 Fråga om arvoden
§12 Beslut om medlemsavgift
§13 Val av styrelse
a) antal ordinarie ledamöter
b) antal ersättare
Val av
a) ordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) ersättare
§14 Val av
a) revisorer
b) ersättare för revisorer
§15 Val av valberedning
a) antal ledamöter
b) val av ledamöter
c) val av sammankallande
§16 Anmälda ärenden
§17 Övriga frågor
§18 Avslutning

Back To Top