skip to Main Content
Verksamhetsberättelse 2018-2019

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under verksamhetsåret. Årsmötet hölls i Vansjö bygdegård den 29 juli, 2018 med 49 medlemmar närvarande.

Ordinarie styrelseledamöter är Staffan Lund, Yngve Melin, Hillevi Bohlin, Lars Adolfson, Tom Runeklev, Bo Käck och Jonas Weissglas. Suppleanter är Henrik Turunen, Gunilla Lindström, Erik Franzen, Björn Johansson, Louise Gårdenborg, Sylve Sahlström, John Overend och Mattias Carlson.

De prioriterade frågorna för styrelsen har varit att planera och styra åtgärderna för de 830 000 kr som föreningen genom länsstyrelsen och Heby kommun fått i stöd från de nationella våtmarksmedlen (Lokala Naturvårdssatsningar – LONA Projektet). Styrelsen har utsett Louise Gårdenborg som projektledare men större delen av styrelsen är engagerad i olika delprojekt.
Ett viktigt arbete har varit upphandlingen av de konsulter som gör utredningsarbetet, dels WRS (www.wrs.se) och dels TerraLimno Gruppen AB (www.terralimno.se). Föreningens medfinansiering (minst 10 %) till projektet sker i huvudsak genom oavlönat och frivilligt arbete. Det har under året omfattat 824 timmar. Detta värderas till 164 800 kr enligt modellen för egenfinansiering. Projektmedlen ska användas för att stärka vårt beslutsunderlag. Dels genom en s.k. landskapsanalys och dels genom utvärderingen av olika regeringsalternativ samt för effektiv växtröjning. Projektet rapporterades till länsstyrelsen en första gång i mars, 2019.

Föreningen har genom Tom och Vassgruppen uppgraderat vassbåten med utrustning till en totalkostnad på 45000 tkr. Det var en behövlig uppgradering efter flera års tufft slitage på båten. Uppgraderingen inkluderar en ny/begagnad aliminumbåt Buster, ny motor samt elvinsch till räfsan som nu har pedalstyrning. Totalt har 20 klippare kört båten i 97 timmar under 2018.
Under september hyrde dessutom föreningen in Sala Vassklipp med tre enheter Truxor för att på föreningens bekostnad klippa ca 10 ha i sjöarnas norra del. Föreningens kostnad för detta var ca 15 000 kr. I tillägg till detta använde 9 strandägare möjligheten att klippa på egen bekostnad. Det var en mycket uppskattad åtgärd.

Under året har ett nytt digitalt system för medlemsregistrering och utskick till medlemmarna också tagits i bruk. Efter några inkörningsproblem ser det ut att fungera väl och medlemsintäkterna har ökat under året till 65 000 kr.
Den 22 april arrangerade Jonas och informationsgruppen årets fågelskådning. Det här är ett återkommande och jättetrevligt arrangemang med vårkänsla, fåglar, samvaro och fika på strandängarna.

Styrelsen har under året också fortsatt att stärka arbetet med externa kontakter och besök. I juni 2018 besöktes föreningen av Landshövding Göran Enander med fantastisk lunch hos Bo Käck samt gott kaffe och diskussion hos Anders Wall på Molnebo. I juni 2019 besökte Kristina Yngwe, ordf. i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Vansjön/Nordsjön. Det blev också ett mycket intressant möte med diskussion om vatten i landskapet med ca 30 deltagare. Mötet arrangerades gemensamt av Vansjö Nordsjö vattenvårdsföreningen och Per Möller, Centerpartiet och ordf. i Heby kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Vansjö den 3 juli 2019

Styrelsen

Back To Top