skip to Main Content
Årsmöte 28 Juli 2019

Årsmöte 28 juli 2019

Välkommen till årsmötet som i vanlig ordning hålls i Vansjö Bygdegård söndagen den 28 juli kl. 14-16

  • På mötet kommer vi bland annat att tala om:
  • LONA-projektet
  • Mer vatten i landskapet
  • Nyrenoverade vassbåten ”Näcken II”

Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2018/2019

Ekonomi 2018/2019

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare
§2 Förteckning över närvarande medlemmar
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Dagordningens fastställande
§5 Styrelsens årsberättelse
– verksamheten
– ekonomi
– förslag med anledning av föreningens över-/underskott
§6 Revisorernas berättelse
§7 Beslut i anledning av föreningens över-/underskott
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10 Beslut om budget
§11 Fråga om arvoden
§12 Beslut om medlemsavgift
§13 Val av styrelse
a) antal ordinarie ledamöter
b) antal ersättare
Val av
a) ordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) ersättare
§14 Val av
a) revisorer
b) ersättare för revisorer
§15 Val av valberedning
a) antal ledamöter
b) val av ledamöter
c) val av sammankallande
§16 Anmälda ärenden
§17 Övriga frågor
§18 Avslutning

 

Back To Top