skip to Main Content

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma

Medlemmarna i Vansjö Nordsjö Väl kallas härmed till extra föreningsstämma (årsmöte) för att besluta om de nya stadgarna.

Stadgarna har tidigare skickats ut och har funnits tillgängliga här på hemsidan sedan i november 2014. Klicka här.

Tid: Söndagen den 29 Mars kl. 10.00
Lokal: Vansjö bygdegård 1 tr upp

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Frågan om kallelsen behörigen skett
7. Frågan om nya stadgar kan fastställas
8. Stämman avslutas

Back To Top