skip to Main Content

Teknisk lösning

Projektgruppen anser att alternativet automatisk regleringsdamm ska väljas framför alternativet fast grunddamm. Motiven är främst att den automatiska regleringstekniken innebär att vi kan kombinera flera mål samtidigt. Mål som är viktiga både för ekologin och för fritids- och jordbrukets intressen. Den reglerbara tekniken förenar dessa mål på ett utmärkt sätt.

Terralimno har utrett alternativen i rapporten Alternativ för regleringen av Vansjön https://vansjonordsjo.se/wp-content/uploads/2020/02/Vansjön-Förstudie-1-20191010-inkl-bilaga-1-4-002.pdf

Den automatiska reglerbara tekniken ger betydligt större både miljöfördelar och fördelar för vattenhushållningen både uppströms och nedströms. Till de viktigaste motiven hör också att den reglerbara tekniken kan justera nivåer och flöden beroende på förändringar över tid som t ex klimatförändringar och extremväder på ett sätt som en fast grunddamm inte kan åstadkomma. Den reglerbara tekniken ger också möjlighet till justeringar av flöden och nivåer i ett långsiktigt lärande om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Den reglerbara tekniken kan justera flöden och nivåer utifrån resultat och lärdomar i ett kontrollprogram vilket en fast grunddamm inte kan åstadkomma.

Projektgruppens uppfattning utifrån utredningen av Terralimno är att en fast grunddamm inte ger mycket mer miljö- och samhällsnytta än nollalternativet. Investeringskostnaden för den automatiska regleringstekniken är 5,4 mnkr och för grunddammen ca 4,5 mnkr. Med tanke på den betydligt högre samhällsnyttan anser projektgruppen att merkostnaden på 1,9 mnkr för den automatiska reglertekniken är väl investerade medel. Utslaget på 50 år blir merkostnaden för investeringen ca 38 tkr vilket får anses vara väl investerade medel med tanke på den betydligt högre måluppfyllelse, samhällsnytta och flexibilitet som kommer med den automatiska reglertekniken.

Till nackdelarna med den automatiska reglertekniken hör mer omfattande skötsel och underhåll. Kostnaderna för reinvestering och underhåll har beräknats av Terralimno till mellan 30 tkr – 70 tkr beroende på om insatsen görs som en ideell insats eller med full kostnadstäckning. Kostnaden inkluderar årlig avsättning till reinvestering, elkostnad samt ersättning för nedlagd tid. 

Frågor har ställts till projektgruppen om vad som görs om ingen i framtiden är intresserad av att sköta en automatisk regleringsdamm? Projektgruppen uppfattning är att intresset istället på sikt kommer att öka i takt med att intresset för naturresursförvaltningen ökar i samhället. Det är också fullt möjligt att till begränsad kostnad bygga om en reglerbar damm till fast grunddamm om det i framtiden skulle bli aktuellt.

Projektgruppen anser att enbart en automatisk reglerteknik motiverar investerings- och framtida underhållskostnader. En fast grunddamm är inte i närheten av den breda måluppfyllelse om vattenhushållning och vattenkvalité, uppströms och nedströms som eftersträvas i projektet. Genom studiebesöket i Tysslingen har projektgruppen stärkts i den uppfattningen. Där säger man att den reglerbara tekniken är en förutsättning för långsiktig hävd och skötsel av Tysslingen.

Terralimno har gjort en sammanställning och bedömt alternativen i en skala från 1-5 utifrån olika kriterier enligt nedan. 1 anger låg och 5 hög måluppfyllelse.  

Tabell 3. Bedömning av de olika förslagen utifrån en skala 1-5.

Huvudmål Delmål Noll-

alternativ

Fast

grund-damm

Automat-

reglerad

damm

Myllrande våtmarker/levande sjöar Återskapa naturlig hydrologisk vattenregim 2 4 3
Återskapa ”blå bård” – vattenrening och yngelkammare 2 4 4
Mer vatten i landskapet vid rätt tidpunkt 1 3 5
Undvika allvarlig syrebrist och fiskdöd vintertid 1 3 5
Ökad syresättning genom vindpåverkan 2 3 3
Livskraftigt bestånd av flodkräfta 2 3 3
Livskraftigt övrigt fiskbestånd 2 3 5
Övrigt rödlistade arter 2 3 3
Ökad submers vegetation (bottenvegetation) 2 4 5
Ingen övergödning/ rent vatten Sänkning av kväve och fosforhalter i vattnet (retention) 1 3 5
Mindre igenväxning av sjöarna 1 3 5
Mindre algblomning i sjöarna 1 3 5
Bättre badmöjligheter 2 4 5
Stärkta naturupplevelser och rekreation 3 4 5
Klimatanpassning/ Anpassning till klimatförändringar 2 4 5
Hantera extrem översvämning 1 3 5
Hantera extrem torka 1 3 5
Möjlighet till bevattning inom jordbruket 1 3 5
Spara vatten till torrperioder 1 3 5
Smart förvaltning/ flexibilitet Lokalt markägarinflytande över vattenresurser 1 3 5
Använda islyft för att minska igenväxning 1 2 5
Använda maskinell bearbetning av strandängar vid behov 1 3 5
Möjlighet till uthålligt bete av strandängar 1 3 5
Investeringkostnader Beräknad initial anläggningskostnad 4 520 000 6 425 000
Back To Top