skip to Main Content

PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN  VANSJÖN- NORDSJÖNS VÄL

I HEBY FOLKETS HUS DEN 7 OKTOBER 2012

§1. Föreningens ordförande Staffan Lund hälsade välkommen.

a) Till mötesordförande utsågs Hans Nygren

b) Till mötessekreterare utsågs Hans-Åke Klingse.

c) Till justerare tillika rösträknare utsågs Jörgen Jonsson och Kjell Wallin.

§2. Förteckning över 27 närvarande medlemmar upprättades.

§3. Mötet konstaterades behörigen utlyst.

§4. Dagordningen fastställdes.

§5. Styrelsens årsberättelse vad beträffar verksamhet och ekonomi godkändes.

Styrelsen föreslog att årets resultat överförs till nästa räkenskapsår.

§6. Revisorernas berättelse lästes upp.

§7. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag i §5.

§8. Resultat- och balansräkning fastställdes.

§9. Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet.

§10. Styrelsens förslag till budget godkändes.

§11. Inte heller denna gång resulterade sekreterarens förslag om procentuell höjning av arvodena i åtminstone samma storleksordning som för konsumentprisindex  i någon ökning av arvodena, utan dessa blir också i fortsättningen noll kronor.

§12. Beslutades att medlemsavgifterna skall vara oförändrade, dvs per år för enskild medlem 300 kr, 500 kr för familj och 1000 kr eller mer för sponsormedlemskap.

§13. Val av styrelse.

a) Ordinarie ledamöter. Skall vara sju och väljs för två år i taget.

I tur att avgå  var Hans-Åke Klingse, Lars-Olof Larsson, Lars Sten och Molly Thörnqvist, vilka samtliga omvaldes.

Kvarstår till 2013 gör Hillevi Bohlin, Bo Käck och Yngve Melin.

b) Ordförande väljs för två år i taget. Staffan Lund valdes 2011 och kvarstår till 2013.

c) Ersättare skall vara åtta och väljs för ett år i taget. I tur att avgå var Tore Andersson, Erik Franzén, Ingemar Larsson, Åke Molin, Tom Runeklev, Torbjörn Söderqvist, Henrik Turunen och Kjell Wallin. Samtliga omvaldes.

§14. Val av revisorer.

a) Ordinarie revisorer skall vara två och väljs för ett år. I tur att  avgå var Göran Nilsson och Lars-Ove Gustafsson. Båda omvaldes.

b) Ersättare för revisorer skall vara två och väljs för ett år. Hans Nygren omvaldes och Lars Adolfsson nyvaldes.

§15. Val av valberedning. Den består av en sammankallande och två ledamöter som är valda för två år i taget. I tur att avgå var Lars-Ove Gustafsson (sammankallande) och Ewa Larsson (ledamot), vilka båda omvaldes. Jonas Melin (ledamot) kvarstår till 2013.

§16. Anmälda ärenden. Inga.

§17. Övriga frågor.

-a) Kanadagäss. Börje Lundkvist tog upp problemet med den sanitära olägenhet som den stora mängden kanadagäss runt sjöarna orsakar och efterlyste någon form av gemensamma insatser för exempelvis avskjutning.

Årsmötet hänsköt frågan till styrelsen.

-b) Distributionskostnader. Kerstin Thelenius fäste uppmärksamheten på att det finns pengar att spara genom att använda föreningsfrimärken i stället för vanliga frimärken.

Distributionsansvariga i styrelsen meddelade att man i tillämpliga delar och i ännu högre grad än hittills kommer att vinnlägga sig om att beakta denna aspekt.

I sammanhanget framfördes också önskemål om att i högre grad än hittills distribuera meddelanden från föreningen  som Internetpost i stället för i pappersform.

Styrelsen kommer att titta närmare på denna fråga.

 

Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna.

Heby i oktober 2012

Justeras                                                                     Justeras

………………………………                                 ………………………………

Jörgen Jonsson                                                            Kjell Wallin

__________________________________________________________________________

KONSTITUERING

Vid efterföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen enligt följande:

Ordf Staffan Lund, vice ordf Yngve Melin, kassör Hillevi Bohlin, sekr Hans-Åke Klingse

Ord ledamöter: Bo Käck, Lars-Olof Larsson, Lars Sten, Molly Thörnqvist

Ersättare: Tore Andersson, Erik Franzén, Ingemar Larsson, Åke Molin, Tom Runeklev, Torbjörn Söderqvist, Henrik Turunen och Kjell Wallin

___________________________________________________________________________

PRISUTDELNING

Styrelsen har beslutat att årligen utdela ett pris “för berömliga och oegennyttiga insatser och engagemang inom ramen för föreningens arbete med att bevara Vansjön och Nordsjön och dess värdefulla miljöer för kommande generationer”.

 

Förutom den stora äran, utgörs priset av ett specialdesignat diplom inom glas och ram samt kaffe med dopp för två hos Åbagar´n i Heby.

Den förste att någonsin erhålla priset, som överlämnades i anslutning till årsmötet,  och därmed utnämnas till 2012 års “Diplomat” blev JÖRGEN JONSSON, Nordsjö.

Jörgen har gjort och gör fortfarande ett fantastiskt arbete med att hålla föreningens vassbåt “Näcken” och dess maskineri igång  genom kontinuerlig service och reparationer. Det går som smort, men så har han också en mångårig erfarenhet av motsvarande arbete fast i betydligt större skala, inte bara på Nordsjön utan också på Atlanten och andra världshav.

___________________________________________________________________________

UPPSKATTAD  SAMMANFATTNING

 

I anslutning till årsmötet gjorde Börje Åstrand, fritidsboende i Vansjö, en lättillgänglig och personlig presentation och sammanfattning av sin syn på vårt “sjö-projekt”. Som underlag hade han “plöjt igenom” den mycket digra lunta av utredningar och rapporter som 15 års arbetet för att rädda sjöarna har genererat. Bland annat  summerade han och förklarade många av punkterna i det förslag till Miljökonsekvensbeskrivning som är under utarbetande. Han fick också besvara en del frågor och fick varma applåder för sin föredragning.

Börje har knutits till styrelsen som tekniskt sakkunnig och skall bistå med sina kunskaper vid utformningen av den planerade dammen vid Svanviken.

 

 

 

 

 

 

.

Back To Top