skip to Main Content
Årsmöte Söndag 29 Juli 2018

Årsmöte söndag 29 juli 2018

Välkommen till årsmötet som i vanlig ordning hålls i Vansjö Bygdegård söndagen den 29 juli kl. 13-15

  • På mötet kommer vi bland annat att tala om:
  • Föreningens stora vattensatsning
  • Idéer för mer kul på vattnet
  • Framtida samverkan
  • Torkan och jordbruket

Varmt välkomna!

Dagordning:

§1 Mötets öppnande
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av 2 justerare tillika rösträknare
§2 Förteckning över närvarande medlemmar
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Dagordningens fastställande
§5 Styrelsens årsberättelse
– verksamheten
– ekonomi
– förslag med anledning av föreningens över-/underskott
§6 Revisorernas berättelse
§7 Beslut i anledning av föreningens över-/underskott
§8 Fastställande av resultat- och balansräkning
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§10 Beslut om budget
§11 Fråga om arvoden
§12 Beslut om medlemsavgift
§13 Val av styrelse
a) antal ordinarie ledamöter
b) antal ersättare
Val av
a) ordförande
b) övriga ordinarie ledamöter
c) ersättare
§14 Val av
a) revisorer
b) ersättare för revisorer
§15 Val av valberedning
a) antal ledamöter
b) val av ledamöter
c) val av sammankallande
§16 Anmälda ärenden
§17 Övriga frågor
§18 Avslutning

 

Back To Top